Your Position : Home >> People

ADREM now has 82 full-time faculties, of which 34 have senior academic titles and 28 have associate professorship. Of the faculty members, there are 2 professors iní░2010 One Thousand Talents Introduction Planí▒, 1 in "Top-notch Talent Youth Support Programí▒ (the Organization Department of the CPC Central Committee), 2 recipients of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars and 4 recipients of National Science Fund for Excellent Young Scholars, 2 professors-in-residence of Yangzi Fund (the Ministry of Education), 1 honor-holder of First Class State Talents program (the Ministry of Personnel)úČ2 Trans-Century Scholarsand 8 New-Century Scholars (the Ministry of Education).

Professor (34 people, No Particular Order):

Shi peijun

Gao shangyu

Li jing

Gao qiong

Wu jianguo

Carlo c jaeger

Dong wenjie

Huang chongfu

Zou xueyong

Liu lianyou

Gu wei

Wu yongqiu

Gong daoyi

Yan ping

Li ning

Chou jieming

Yan xiaodong

Wei zhigang

Ma yuzhen

Zhang dengshan

Zhang chunlai

Zhou tao

Wu jianjun

Ye qian

He chunyang

Chen shi

Yu deyong

Wang ming

Cheng changxiu

Wang ying

Fang weihua

Tang hong

Yuan wenping

Zhang quanguo

 

Associate Professor(28 people, No Particular Order):

Meng yaobin

Cheng hong

Yang saini

Kang liqiang

Liu jifu

Zhang zhao

Zhao hanping

Xu wei

Xu yingjun

Cao xin

Ye tao

Lu ruijie

Li ying

Gong adu

Xu xia

Hu xia

Jiang weiguo

Yang jing

Hu xiaobing

Huang ganlin

Cui xihong

Mao rui

Chen xuehong

Tian yuqiang

Zhang guoming

Liu kai

Tao jun

Wu jidong

 

 

 
 
<%@ include file="../end_e.jsp"%>